วิสัยทัศน์ (Vision)

                                                  

                บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เอกภาพหลักธรรมาภิบาล

              ประสานประโยชน์เพื่อประชาชน ค้นคว้าส่งเสริมนวัตกรรมที่นำสมัย                                  ก้าวไกลพัฒนาแบบมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

1.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  ประชาชน  และชุมชน

3.  พัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม  การสาธารณสุขและการกีฬา

5.  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

6.  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน

7.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page