ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสรวง เลขที่ ๔๑
หมูที่๑ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองสรวง www.nsml.go.th สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๘๘๕๕ ๗๗๔๒ ๕ ขอข้อมูลผ่านทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๔๓๐๑ ๙๘๕๘ E-mail : [email protected] : [email protected]