สภาพทั่วไป

 

๑.๑ ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหนองสรวง เป็นเขตการปกครองของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อยู่ทางทิศตะตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๕๒ กิโลเมตร
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเทศบาลตำบลหนองสรวงมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน และเขื่อนลำปาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกันเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒ พื้นที่
เทศบาลตำบลหนองสรวง มีพื้นที่โดยประมาณ ๕๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๕,๖๒๕ ไร่
๑.๓ สภาพภูมิประเทศ 
เทศบาลตำบลหนองสรวง มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน 
โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำนา - ทำไร่ เทศบาลตำบลหนองสรวง มี ๓ ฤดูกาล คือ
๑.๓.๑ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
๑.๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม
ฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
๑.๓.๓ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง
๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้
๑.๔.๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองสรวง ทั้งหมด ได้แก่ หมู่ที่ ๑,,,,,,,,,๑๐,๑๑
๑.๔.๒ จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสรวง ไม่มี
๑.๔.๓ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองสรวงบางส่วน ไม่มี
๑.๔.๔ รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน เทศบาลหนองสรวง มี ๑๑ หมู่บ้าน 
มี นายพูลพัฒน์ ศรีลาพัฒน์ เป็นกำนันประจำตำบล และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสรวง มี นายทองดี ทิพวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสรวง มี นายพูลพัฒน์ ศรีลาพัฒน์ เป็นกำนัน 
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านนาบง มี นายประสิทธิ์ สิงหมาตย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสรวง มี นายวิเชียร ศรีลาพัฒน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๕. หมู่ที่ ๕ บ้านนาอวน มี นายคำสิน ภูบัวนาค เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๖. หมู่ที่ ๖ บ้านคำโอง มี นายสุภาพ มาตรา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๗. หมู่ที่ ๗ บ้านทับปลา มี นางบังอร แดงรัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
๘. หมู่ที่ ๘ บ้านนาบง มี นายเทอด กุลชะโมรินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
๙. หมู่ที่ ๙ บ้านคำแคน มี นายหมุน นาถมทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสรวง มี นายสำเร็จ ภูทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
๑๑. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาบง มี นายบุญเลี้ยง น้อยเสนา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบลหนองสรวง
๑.๕.๑ จำนวนเทศบาล - แห่ง 
๑.๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น จำนวน - แห่ง 
๑.๖ จำนวนประชากร
๑.๖.๑ เทศบาลตำบลหนองสรวง มีจำนวนครัวเรือน ๑,๔๓๗ ครัวเรือน 
๑.๖.๒จำนวนประชากรทั้งหมด ๕,๔๙๒ คน แยกเป็นชาย ๒,๗๗๑ คน หญิง ๒,๗๒๑ คน
๑.๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน ๙๖ คน/ตารางกิโลเมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page