เทศบาลตำบลหนองสรวง เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองสรวง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลหนองสรวง ที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองสรวง เป็นเขตการปกครองของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศตะตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ห่างจากอำเภอหนองกุงศรีประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน และเขื่อนลำปาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกันเขตเทศบาลตำบลดงมูลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๗ ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๒๔,๖๔๖ ไร่ จำนวนประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ) ประชากร รวม ๕,๔๙๒ คน แบ่งเป็นชาย ๒,๗๗๑ คน หญิง ๒,๗๒๑ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๕๐๓ ครัวเรือน เทศบาลตำบลหนองสรวง แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง มีนายกเทศมนตรีจากากรเลือกตั้งโดยตรง ๑ คน องนายกเทศมนตรี ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาล ๑๒ คน แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 1 บ้านหนองสรวง 2 บ้านหนองสรวง 3 บ้านนาบง 4 บ้านหนองสรวง 5 บ้านนาอวน 6 บ้านคำโอง 7 บ้านทับปลา 8 บ้านนาบง 9 บ้านคำแคน 10 บ้านหนองสรวง 11 บ้านนาบง

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page