นางสุภาพร   มนตรี

หัวหน้าสำนักปลัด  ระดับต้น

 

     

นางจิรัชญา  ปัญญา

นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ

นางสุชานันท์ ดีรักษา

นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

นางสาวกนกทิพย์  วรวิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฎิบัติการ
     

ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์  ระดาดาษ

เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน

สิบเอกประวิต  ยานสุวรรณ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

นางสาวอังคณา โพธิ์จันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     
นางสวย  ศรีคงเพชร

   ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวพิกุล  มาตรา

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสุบรรณ  อำภวา

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     

 นางสาวปนัดดา  ระดาดาษ

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา  บุระตะ

ผช.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชาริสา  โนราช

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     

นางสาวจันทร์ศรี  คำชูราษฎร์

ผดด.ศูนย์เด็กเล็กวัดหนองสรวง

นางสาวฤทัยรัตน์  ภูนาเชียง

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นาสาวฉันชนก  สมบัติศรี

ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     

นายมิตรประชา  โพธิวงค์

พนักงานดับเพลิง

นางสาวมัสริน  จายา

ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบง

นายชูชาติ  ด้วงโพธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

     

นายชาญยุทธ  ใจทา

พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ)

นายชนะพล   ดีพรม

ผช.เจ้าพนักงานชุมชน

นายพิศณุ  สุวรรณภา

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page