one  
 

   นายญาณพล คะภูมา

นายกเทศมนตรี

โทร 0857422216

 
     

    นายไพย์วันยาว

       รองนายกฯ  

  โทร 0844202834

                      

 นางบุบผา ศรีลาพัฒน์

       รองนายกฯ

โทร 0800102696

   

นายจิรภัทร นาสมใจ

นายใหญ่ฯฯ

โทร 0618036236

 

นายทองเดือนตรีเทพ

ที่ปรึกษานายกฯ

โทร 0828572285

     
     
     

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page